Actueel Nieuws

Stilzwijgende bruikleenovereenkomst

Door particulieren of instanties wordt aan de gemeentelijke overheid nogal eens de vraag voorgelegd of voor het plaatsen van bijvoorbeeld een gedenksteen een bepaald stukje grond mag worden gebruikt. Dat gebeurt dan meestal in de vorm van een bruikleenovereenkomst, waarin partijen afspreken, dat (in dit geval) de gemeente een perceeltje grond, geheel gratis en voor onbepaalde tijd tot wederopzegging toe, in bruikleen geeft aan een instantie, die dit perceeltje grond uitsluitend mag gebruiken voor het plaatsen van de gedenksteen.

Ouders met eigen bedrijf en testament

Ouders met een eigen bedrijf hebben vaak veel kopzorgen over de overdracht van het bedrijf. Zeker als één van de kinderen meewerkt in het bedrijf, en een goede opvolger zou kunnen zijn, terwijl er ook nog andere kinderen zijn.

Strenge regels voor verkoop huis minderjarige erfgenamen

Het komt helaas meerdere keren per jaar voor dat minderjarige kinderen beide ouders hebben verloren. In veel testamenten is een voogd over minderjarige kinderen benoemd en iemand anders als bewindvoerder over het vermogen. Dat kan ook wel eens tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als het geld waar de kinderen – via de voogd – over kunnen beschikken, te weinig is om het geërfde huis te onderhouden en studiekosten te betalen. Enige optie is dan vaak het huis te verkopen. Wat is dan de verhouding tussen voogd en bewindvoerder?

Toestemming echtgenote

Echtgenoten en hun gezin worden door de wetgever op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek beschermd voor bepaalde rechtshandelingen van de andere echtgenoot. Voor bijvoorbeeld het bezwaren met hypotheek van de echtelijke woning, voor het doen van bovenmatige giften, voor het zich stellen als borg of hoofdelijk schuldenaar voor een derde of voor het aangaan van een overeenkomst van koop op afbetaling moet toestemming gegeven worden door de andere echtgenoot.

Einde pensioen in eigen beheer dga’s

De regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) gaat verdwijnen. Dat besloot het kabinet vorige maand. Het kabinetsbesluit is bij alle betrokkenen positief ontvangen. VNO-NCW becijferde dat ongeveer 150.000 dga’s een dergelijke regeling hebben.

Testamenten voor de langstlevende en verjaring

Testamenten die ervoor zorgen dat de langstlevende de kinderen niet direct hun erfdeel hoeft te geven, zijn algemeen bekend. De kinderen moeten meestal wachten tot de laatste ouder overlijdt en dan krijgen zij hun erfdeel van de eerste ouder, tezamen met het erfdeel van de laatst overleden ouder.